czwartek, 21 czerwca 2012


Spływ kaja­kowy

  • czasami bywają różne niespodzianki na rzece
    cza­sami bywają różne nie­spo­dzianki na rzece
    ter­min: 9 - 14 lipca 2012 r.
  • miej­sce: rzeka Wkra
  • orga­ni­za­tor: Ks. Mariusz Szy­kuła CPPS
  • zapisy pod tel.: 797-002-334
  • koszt: 300 zł (100 zł zaliczka do 3 lipca)
Zapra­szamy na kajaki wszyst­kich mło­dych duchem, zarówno dziew­czyny jak i chło­pa­ków, uczą­cych się w szkole śred­niej, stu­diu­ją­cych, pra­cu­ją­cych i młode mał­żeń­stwa!
To już piąta odsłona corocz­nych lip­co­wych kaja­ków orga­ni­zo­wa­nych przez Misjo­na­rzy Krwi Chry­stusa z Oża­rowa Mazo­wiec­kiego. Jeśli chcesz prze­żyć umiar­ko­wany survi­val po pół­dzi­kich wodach Wkry, pośród natu­ral­nej, nie­tknię­tej inge­ren­cją ludzką przy­rody lub pól i łąk, pod mostami i kład­kami, a nade wszystko pomię­dzy natu­ral­nymi prze­szko­dami na szlaku oraz ory­gi­nal­nymi prze­pław­kami, to naj­lep­sze dla Cie­bie miej­sce na czynny wypoczynek!
Wię­cej infor­ma­cji o spły­wie kaja­ko­wym

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz