czwartek, 14 lipca 2016

Czy Krew Chrystusa może wybawić?

W miesięczniku, Drogi Miłosierdzia, wydawanego przez Archidiecezję Białostocką, ukazał się artykuł o Krwi Chrystusa.
Autorem artykułu jest ksiądz Radosław Kimsza.
Ponieważ dotyczy on naszej duchowości, dlatego zachęcam do zapoznania się artykułem. Udostępniam go za zgodą Księdza Radosława Kimszy.


Czy krew może wybawić?

W czerwcu uczyliśmy się kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa. Pytaliśmy czy serce może się zmiłować?
W lipcu, poprzez odmawianie litanii, oddajemy cześć Krwi Pańskiej. Każde z jej wyzwań kończy się wezwaniem „wybaw nas”. Słusznie może się zrodzić pytanie o sensowność takiego nabożeństwa, które wydaje się koncentrować uwagę człowieka na rzeczywistości skąd inąd okrutnej, niejednokrotnie budzącej lęk a nawet odrazę czy też przemoc i śmierć.
Teologia ocalenia człowieka przez krew rozpoczyna się w Starym Testamencie. Krew baranka paschalnego, którą pokropiono drzwi Izraelitów w Egipcie zachowała ich od śmierci i utorowała drogę do wolności. Rytuał rozlania krwi, mówi o tym Księga Wyjścia, uważany był za uwolnienie czyjegoś życia: „Bo życie ciała jest we krwi, a Ja dopuściłem ją dla was [tylko] na ołtarzu, aby dokonywała przebłagania za wasze życie, ponieważ krew jest przebłaganiem za życie”. (17,11)
Krew Nowego Baranka odkupiła człowieka z niewoli grzechu i otworzyła mu drogę do pełnego zjednoczenia się na wieczność z Bogiem. Wypłynęła ona, wraz z wodą z przebitego boku Chrystusa stając się znakiem Eucharystii, która jest życiem Boga ofiarowywanym człowiekowi. Nic więc dziwnego, że św. Jan Chryzostom (IV w.) wskazywał na Krew Pańską jako umocnienie w walne z osobowym złem: „Odeszliśmy od stołu [Ciała i Krwi Chrystusa] niczym lwy ziejące płomieniami. Staliśmy się postrachem dla demona, myśląc o tym, Kim jest nasz Wódz i jak niezmiernie nas miłuj. Ta Krew, gdy godnie przyjęta, oddala demony, przywołuje aniołów, a nawet samego Pana aniołów. Ta Krew wylana oczyszcza świat cały. Ona jest ceną wszechświata, za którą Chrystus odkupił Kościół”.
Ewangelia według św. Jana opisuje boskość Chrystusa poprzez symbol krwi. W niej jest pełnia Bożego życia, a ten, kto chce mieć w nim swój udział winien spożywać ciało Chrystusa i pić Jego Krew (por. J 6,53-54). Myślącym wówczas o kanibalizmie uczniom Jezus odpowiedział: „Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda” (J 6,63) zapowiadając w ten sposób nowy pokarm i nowy napój – Ciało i Krew Nowego Przymierza.
Jest to Przenajdroższa Krew. Dlatego w ikonografii chrześcijańskiej jest ona skrzętnie zbierana przez Maryję, czasami aniołów trzymających przy otwartej ranie boku Jezusa naczynie do którego spływa.
Wymowną scenę w tym względzie zawarł w filmie Pasja Mel Gibson: Maryja białym płótnem zbiera z kamiennej drogi krew Jezusa, jakby chciała zabezpieczyć i przechować, niczym drogocenne perły, czy szlachetne kamienie, każdą jej kroplę. Dlaczego? Bo jest ona odkupieńcza; bo pokonała zło i jego ojca – szatana; bo jest ona ceną zbawienia człowieka.
Z kultem Najdroższej Krwi Chrystusa związana jest osoba żyjącego na przełomie XVIII i XIX wieku Kaspra del Bufalo. W tym celu założył Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Przenajdroższej. Na jego prośbę papież wyznaczył dzień 1 lipca na liturgiczne obchodzenie święta krwi Chrystusa, najpierw w domach założonego przez niego zgromadzenia zakonnego, rozszerzonego następnie przez Piusa IX na cały Kościół.
Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa, która jest jedną z form kultu Krwi Pańskiej była ulubionym nabożeństwem, znanym z dziecięcych lat, św. Jana XXIII. W Liście Apostolskim O kulcie Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa (1960) wspominał: „To nabożeństwo zostało nam wpojone już w życiu rodzinnym, od wczesnych lat naszego dzieciństwa. Pozostaje nam w pamięci żywe wspomnienie naszych sędziwych rodziców recytujących w dniach miesiąca lipca litanię do Najdroższej Krwi”. Tym samym dokumentem zatwierdził litanię dla całego Kościoła, zachęcając, aby wierni rozważali poszczególne jej wezwania i odnajdywali w nich motywację do częstszej komunii sakramentalnej.
Kontemplacja Krwi Pańskiej, rozważanie głębokich treści litanijnych wezwań może przemienić życie poszczególnych ludzi i całych społeczeństw. Św. Jan XXIII we wspomnianym dokumencie pisał: „O gdyby chrześcijanie częściej rozpamiętywali ojcowską przestrogę pierwszego papieża: «W bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu na obczyźnie. Wiecie bowiem, że z waszego, odziedziczonego po przodkach, złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem czy złotem, ale drogocenną Krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy» (1P 1,17b-19). O gdyby dali posłuch pouczeniu Apostoła Narodów: «Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele!» (1Kor 6,20). Wówczas o ile godniejsze, bardziej budujące byłoby ich postępowanie; o ileż bardziej zbawienna dla całej ludzkości byłaby obecność Kościoła w świecie! O gdyby wszyscy ludzie przejęli się zaproszeniem łaskawego Boga, który pragnie ich wszystkich widzieć zbawionymi, (por. 1Tm 2,4), gdyż On zechciał, aby wszyscy byli odkupieni Krwią Swego Jednorodzonego Syna i wzywa ich, aby byli członkami jednego ciała mistycznego, mającego jako Głowę Chrystusa, to wówczas o ile bardziej braterskie byłyby stosunki między osobami, grupami etnicznymi i całymi narodami! O ileż bardziej pokojowe, godne Boga i ludzkiej natury, stworzonej na obraz i podobieństwo Najwyższego, (por. Rdz 1,26) mielibyśmy współżycie społeczne!”

Ta krew może wybawić, bo jest ona Bogiem żyjącym – Odkupicielem człowieka. Bez niej człowiek miałby jedynie nadzieję na stanie się garścią prochu, fragmentami piszczeli, ostatecznie nicością. Przez nią jest żyjącym ku Życiu – „Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6,54). Ta krew jest wybawieniem. 

sobota, 2 lipca 2016

LIPIEC miesiącem Krwi Chrystusa.

Wspólnota Krwi Chrystusa w Białymstoku zaprasza na Litanię do Krwi Chrystusa, jest odmawiana codziennie przed mszą świętą w kościele Miłosierdzia Bożego w Białymstoku.
Zapraszamy codziennie przez cały miesiąc lipiec.
Litanię będziemy odmawiać w intencjach Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.
Będziemy prosić Boga o ochronę jego Krwi, także dla szczytu NATO, które odbędą się naszej Ojczyźnie.
Zapraszamy: członków Wspólnoty Krwi Chrystusa, sympatyków i wszystkich chętnych.
 Animator diecezjalny WKC.
Świety Kasper założyciel Misjonarzy Krwi Chrystusa - Największy Apostoł Krwi Chrystusa