czwartek, 21 czerwca 2012

Rekolekcje dla dzieci.

Reko­lek­cje dzieci

wspólna zabawa
wspólna zabawa

 • ter­min: 3-8 lipca 2012
 • dzieci w wieku II-VI klasa szkoły podstawowej
 • temat: Modli­twa moją roz­mową z Bogiem
 • pro­wa­dzi ks. Mariusz Szy­kuła CPPS
 • koszt: 250 zł
Pra­gniemy, jak co roku, zapro­po­no­wać Wam taki aktywny wypo­czy­nek, aby napeł­nił Was nowymi siłami, rado­ścią i dobrem –zapra­szamy na połą­cze­nie czasu modli­twy i dobrej zabawy!
O modli­twie można mówić na różne spo­soby. My pra­gniemy uczy­nić to przez śpiew, gry, różne zabawy, warsz­taty, ponadto przez kon­fe­ren­cje, zaję­cia w gru­pach oraz pojed­na­nie z Panem Bogiem. Wszystko to tak, aby jak naj­wię­cej sko­rzy­stać z pogody i prze­by­wa­nia na dworze.

Na reko­lek­cjach zapewniamy:

 • opiekę duchową Księży Misjonarzy
 • opiekę ani­ma­to­rów
 • noc­leg wraz z peł­nym wyżywieniem
 • codzienną Mszę św., modli­twę rano i wie­czo­rem, pracę w grupach
 • atmos­ferę rado­ści i szacunku
 • naukę bycia w grupie
 • różne warsz­taty (np.: teatralne, pla­styczne, szy­cia, pierw­szej pomocy, taneczne, …)
 • zabawy i kon­kursy grupowe
 • wycieczkę (w zależ­no­ści od programu…)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz