środa, 9 marca 2016

Reguła życia

2.1. Tajemnica Paschalna. Motywem przewodnim życia członków WKC jest Krew Chrystusa, która jest wyrazem tajemnicy paschalnej. Formacja WKC zakłada, że członkowie będą uczyli się dawać w życiu własną krew razem z krwią Chrystusa (SG 4). Każdy otwiera z miłością swoje serce dla krwawiącego Zbawiciela, mistycznie obecnego w trudnościach, cierpieniach, w samotności oraz niesprawiedliwości i ofiaruje się z Nim Ojcu Przedwiecznemu dla zbawienia świata.

2.2. „Krzyk krwi”. Wspólnota otwiera się także na „krzyk krwi” płynącej w ludzkich zranieniach. Idzie kochając i służąc przez modlitwę. Przez przykład własnego życia i konkretną pomoc.

2.3. Eucharystia. Członkowie Wspólnoty Krwi Chrystusa starają się jak najczęściej, nawet codziennie uczestniczyć w Eucharystii i przyjmować Komunię Świętą. Odnowieni w miłości Chrystusa, chcą świadomie być „Mistycznym Ciałem” i „Krwią Chrystusa”. Udział w liturgii eucharystycznej jest dla członków źródłem, z którego czerpią siły i światło do życia. Eucharystią w codziennych sprawach każdego dnia. Z tej szczególnej więzi z Jezusem Eucharystycznym wypływa także nabożeństwo, wyrażające się m.in. w osobistych i wspólnotowych spotkaniach z Nim na adoracji Najświętszego Sakramentu.

2.4. Słowo Boże i modlitwa. Członkowie Wspólnoty Krwi Chrystusa w ramach codziennej modlitwy wybierają przynajmniej jedną z modlitw do Krwi Chrystusa i starają się praktykować rozważanie Słowa Bożego, by być bardziej wolnymi dla Boga, oceniając wszystkie codzienne sprawy w świetle wieczności. Przez praktykę „Słowa Życia” członkowie grup Krwi Chrystusa pragną coraz wierniej żyć w obecności Boga i wypełniać Jego wolę.

2.5. Jedność przez Krew Chrystusa. Członkowie Wspólnoty Krwi Chrystusa dążą do tego, by przez wiarę stawać się duchową rodziną, w której pomagają sobie wzajemnie przez dobra duchowe i materialne (por. Dz 2, 34-37). Przez ofiarę przelanej krwi, Chrystus pojednał ziemię z niebem i ludzi pomiędzy sobą (por. Kol 1, 20). Dlatego wszędzie gdzie są członkowie WKC starają się być znakiem jedności, której Bóg pragnie dla swoich uczniów (por. J 17, 21).
            Więź miłości wzajemnej, prowadząca do jedności jest najlepszym fundamentem dla niesienia pomocy wszystkim potrzebującym.
            Krew Chrystusa jako prawdziwy skarb serca (por. Mt 6, 21) uwalnia od przywiązania do dóbr materialnych i pomaga dzielić się z innymi, aby budować Królestwo Boże.

2.6. Pokora i posłuszeństwo. Krew Chrystusa jest dla członków WKC znakiem miłości Bożej objawionej przez uniżenie się Syna Bożego, który ogołocił samego siebie dla naszego zbawienia stając się człowiekiem (por. Flp 2, 6n). Dlatego w duchu tradycji św. Kaspra każdy stara się przede wszystkim o pokorę, która wg  słów Świętego jest „bramą wszystkich innych cnót”. Posłuszeństwo Chrystusa aż do przelania krwi na krzyżu (por. Flp 2, 8) jest wzorem naszego posłuszeństwa - członków Wspólnoty.

2.7. Nawrócenie i pojednanie. Chrystusa odkupił nas „nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale swoją drogocenną Krwią, jako Baranka niepokalanego i bez zmazy” (por. 1P 1, 18-19). Świadomi tej wielkiej ceny członkowie WKC podejmują codzienną drogę nawrócenia, aby stać się świętymi, na wzór Tego, który ich powołał (por. 1P 1, 15). Krew Chrystusa przynagla do pojednania z Bogiem, samym sobą i z innymi ludźmi.

2.8. Wzory życia. Członkowie Wspólnoty Krwi Chrystusa spoglądają na przykład swoich Patronów, szczególnie na Maryję, którą czczą jako Matkę i Królową Przenajdroższej Krwi,

św. Kaspra del Bufalo, św. Franciszka Ksawerego, św. Marię De Mattias, św. Katarzynę Sieneńską. Ich życie przypomina zawsze o powołaniu członków Wspólnoty do świętości i daje nowe siły, do wypełniania swojej misji w Kościele i świecie współczesnym.

wtorek, 8 marca 2016

Przebieg cotygodniowego spotania Grupy Krwi Chrystusa

Prowadzący animator przypomina przebieg spotkania, które powinno odbywać sie w atmosferze pojednania.
Uwaga: Wymiana doświadczeń może być przed rozważaniem lub po rozważaniu.
Odmówienie przez prowadzącego krótkiej modlitwy do Ducha Świętego z prośbą o oczyszczenie
i otwarcie umysłu na działanie Ducha Bożego.

Głośne odczytanie przez jednego z uczestników wcześniej obranego fragmentu Pisma Świętego, zazwyczaj z najbliższej przyszłej niedzieli.  

Rozważanie Ewangelii jest najpiękniejszą modlitwą, wtedy rozmawiamy z Bogiem.
Zadajemy sobie w sercu pytanie, co Bóg mówi do mnie osobiście przez rozważany tekst.
Poszukiwanie, przemyślenie w chwili ciszy jest też próbą odpowiedzi
 na zadane w sercu pytania:
Co powinienem w swym życiu zmieni? O co prosić? Za co przeprosić? 
Za co dziękować? Co do mnie dzisiaj przez wybrany fragment mówi Jezus? 
Jak chcę żyć wybranym słowem w tym tygodniu?
Tu jest właśnie modlitwa, rozmowa z Bogiem w ciszy, w sercu.

Na forum dzielimy się osobistym odbiorem Słowa Bożego między sobą (nie w formie modlitwy).

1. Przytaczamy treść najmocniej przeżytego zdania/ słowa.
2. Wypowiedzi dokonuje się w pierwszej osobie liczby pojedynczej. (ja, nie ludzie, nie sąsiadka,
 krewny czy znajomi, ale ja mam się zmieniać, nawracać).
3. Podzielenie się tym, co przeżyłam na osobistym spotkaniu z Jezusem podczas rozważania.
Sformułowanie przemyśleń w wypowiedzi, w jaki konkretny sposób będziesz żył (żyła) według tego Słowa (pomyśl o czekających Cię zadaniach, sprawach, spotkaniach - to wszystko
będzie okazją doświadczenia mocy Słowa Bożego).
Zauważmy, że przez wypowiedzi innych słowa trafiają do kogoś z nas, możemy się nawzajem wspierać.
Na zakończenie własnej wypowiedzi można powiedzieć „Dziękuję” jako znak że już skończyłam/ skończyłem.

Każdy uczestnik powinien mieć szanse udziału i słuchamy siebie nawzajem, aby się nie powtarzać w intencjach. W modlitwach spontanicznych należy uwzględnić: uwielbienie, dziękczynienie, przeproszenie, prośby - szczególnie należy mieć na uwadze treść rozważanego Słowa Bożego, aby wyrazić wdzięczność Bogu.
Zakończenia dokonuje prowadzący wezwaniem: „Chwała Ojcu ...”

Trzeba starać się żyć Słowem Życia, aby na spotkanie nie przyjść z pustymi rękoma, aby móc podarować
 innym doświadczenie pomocy Bożej. To nie ma być opowiedziane miłe przeżycie
ani jakaś szczególna historyjka czy streszczenie, jak minął tydzień.
Znamy już od dawna poniżej wymienione trzy punkty i w różnych sytuacjach należy odwoływać się do nich.
Nie muszą to być wielkie sprawy, bo nasza codzienność składa się również z drobnych sytuacji.

Na podstawie poniższych punktów uczmy się mówić nasze doświadczenia.
1. Problem – sytuacja przed spotkaniem z Jezusem przez Słowo Boże
2. Pomoc z góry – sytuacja w czasie spotkania z Jezusem w Słowie Bożym
3. Owoce – sytuacja po spotkaniu z Jezusem
Na zakończenie wypowiedzianego doświadczenia można powiedzieć: „Błogosławiona Krew Jezusowa”
Gdy już wszyscy podzielą się swoimi doświadczeniami prowadzący kończy modlitwą np.:
Matko i Królowo Przenajdroższej Krwi – módl się za nami
Święty Kasprze – módl się za nami
Ojcze Przedwieczny ofiarujemy Ci Najdroższą Krew Jezusa Chrystusa
niech ona zgładzi nasze grzechy , 
obdarzy zmarłych zbawieniem
i zachowa Twój Kościół w miłości i jedności.
Słowo Życia na bieżący tydzień wybieramy na końcu spotkania.
Możemy się też podzielić apostolstwem i zaplanować dalsze.
Każdy członek, niezależnie od formy przynależności, powinien rozważać codziennie Pismo Święte.
CZŁONKOWIE WKC O PRZYNALEŻNOŚCI DO BRACTWA KRWI CHRYSTUSA 
czyli indywidualni.
 Są to osoby, które nie mają z różnych przyczyn możliwości angażować się
i brać udział w Grupach Krwi Chrystusa. 
 Jesteście również bardzo ważni i potrzebni w tej Wspólnocie. To Wy macie więcej możliwości ofiarowania cierpienia i modlitwy szczególnie modlitwy do Krwi Chrystusa.
Powstała inicjatywa, aby w każdy poniedziałek o godzinie 21:30 modlić się (jedną tajemnicą różańca
do Krwi Chrystusa) w intencji całej Wspólnoty i siebie nawzajem.
Niech nas łączy o jednej porze wspólna modlitwa do Krwi Chrystusa.  
                                                                                                                                                                                              Barbara Błaszczyk    
                                                                                                                                       

piątek, 4 marca 2016

Regulamin spotkań Wspólnoty Krwi Chrystusa

Regulamin spotkań Wspólnoty Krwi Chrystusa

                1. Miesięczne spotkanie formacyjne w diecezji.
                Główne elementy spotkania diecezjalnego:
- Msza Święta lub adoracja Najświętszego Sakramentu.
- Spotkanie prowadzą animatorzy diecezjalni.
- Przekazanie tematu formacyjnego.
- Sprawy organizacyjne, ekonomiczne.
- Planowanie i koordynacja apostolstwa w diecezji, parafiach.
- Możliwość dzielenia się świadectwami, doświadczeniami.
- Modlitwa na zakończenie.
                Spotkanie w diecezji powinny odbywać się raz w miesiącu, zalecane w stałym miejscu, uzgodnionym wspólnie.

                2. Miesięczne spotkanie parafialne dla wszystkich.
                Spotkanie prowadzą animatorzy parafialni.
                Elementy spotkania jak w spotkaniu diecezjalnym dostosowuje się do warunków i możliwości w parafii.

                3. Cotygodniowe spotkanie w grupie.
                Spotkanie w grupie prowadzi animator, który może poprosić inną osobę o prowadzenie modlitwy.

I. Wymiana doświadczeń.
                Samo doświadczenie, powinno być zwięzłą wypowiedzią jednorazową oraz powinno zawierać trzy elementy:
a)      problem – sytuacja/zdarzenie;
b)      pomoc Boża przez moc Słowa Życia/ doświadczenie Bożej interwencji;
c)       owoc – skutek Bożego działania w nas/ doświadczenie przemiany wewnętrznej;

II. Rozważanie.
                Warunkiem szczerej, owocnej i miłej Bogu modlitwy jest wcześniejsze wzajemne pojednanie.
a)      Odmówienie przez prowadzącego modlitwy do Ducha Świętego, lub wspólne zaśpiewanie pieśni do Ducha Świętego.
b)      Głośne odczytanie przez jednego z uczestników wcześniej wybranego fragmentu Pisma św., zazwyczaj Ewangelii z najbliższej niedzieli. Pozostali w tym czasie nie patrząc w tekst, wsłuchują się w treść Słowa Bożego.
c)       Poszukiwanie w chwili ciszy odpowiedzi na zadane w sercu pytanie: „Co Pan Bóg mówi do mnie osobiście przez rozważany tekst?”  Poszukiwanie jest też próbą odpowiedzi na pytania: „Co powinienem w swym życiu zmienić, o co prosić, za co przepraszać, za co dziękować?”  W tym czasie istnieje możliwość indywidualnego, cichego przeczytania rozważanego fragmentu.
d)      Dzielenie się osobistym odbiorem Słowa Bożego.
                Znakiem gotowości do dzielenia jest zamknięte Pismo św. Prowadzący dyskretnie sprawdza gotowość i daje znak do rozpoczęcia wymiany.
                Dzielenie odbywa się w spontanicznej kolejności i rozpoczęte zostaje przytoczeniem treści najmocniej przeżytego zdania/słowa. Polega na wypowiedzi jednorazowej, zwięzłej, sformułowanej zrozumiale, bez komentarzy i odniesień do treści wypowiadanych przez pozostałe osoby.
                Wypowiedzi dokonuje się w pierwszej osobie liczby pojedynczej – „ja”.

III. Modlitwa spontaniczna
                Krótkie aktualne modlitwy, wynikające z rozważanego fragmentu i dotyczące poszczególnych osób, uczestników (uwielbienie, dziękczynienie, przeproszenie, prośby).

 IV. Wspólny wybór nowego „Słowa Życia”. 

V.      Krótka modlitwa na zakończenie spotkania.

Formacja dla Wspólnoty Krwi Chrystusa

TERMINY:

Dni skupienia dla animatorów diecezjalnych i wszystkich zainteresowanych duchowością WKC.

17 - 19.06.2016r,  23 - 25.0902016r,  7 --9.10.2016r,  11 - 13.11.2016r.  w Ożarowie Mazowieckim.

Rekolekcje dla księży opiekunów WKC  w Ożarowie Mazowieckim  w dniach 14-17.11.2016r.

Warsztaty WKC o duchowości Krwi Chrystusa:  8-10,04,2016r  w Ożarowie Mazowieckim

Rekolekcje Animatorów Diecezjalnych i Podregionów WKC w dniach: 01-04maja2016r  w Częstochowie w domu św. Kaspra.
Od dnia 05-07,maja2016 roku- Zebranie Krajowe WKC  Dom św.Kaspra w Częstochowie.

13-18.09,2016r rekolekcje dla członków WKC i wszystkich zainteresowanych w Ożarowie Mazowieckim.

Czuwanie nocne na Jasnej Górze 10/11.12.2016r

Zgłoszenia i kontakt Ks. Bogusław Witkowski cpps. oraz u animatorów diecezjalnych.

czwartek, 3 marca 2016

Michał Niemiec- Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Jako Moderator Krajowy Wspólnoty Krwi Chrystusa w Polsce i jako Misjonarz Krwi Chrystusa serdecznie Panu dziękuję za wkład w krzewienie kultu i duchowości Ceny naszego Zbawienia. Życzę wielu Łask Bożych w życiu osobistym i rodzinnym. Z błogosławieństwem ks. Bogusław Witkowski cpps

W dniu 20 lutego 2016 23:35 użytkownik Michał Niemiec <cormniemiec@gmail.com>napisał:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Nazywam się Michał Niemiec, jestem organistą i katechetą krakowskim.
W tym szczególnym czasie Wielkiego Postu pragnę podzielić się nową melodią do Litanii do Najdroższej Krwi Pana Jezusa. Jestem jej autorem. Moją radością jest to, iż w grudniu 2015 uzyskała ona oficjalną aprobatę Władz Kościelnych (Kurii Krakowskiej), imprimatur, dzięki któremu tę wersję Litanii można wykonywać w każdym kościele:)

Dzielę się nią, bo treść Litanii jest mi szczególnie bliska. Niech chwała Jego Krwi Przenajświętszej rozszerza się na cały świat!:)

środa, 2 marca 2016

Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa

Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas..
Ojcze z nieba, Boże,zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże,zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże,zmiłuj się nad nami.
Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego,wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego,wybaw nas.
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza,wybaw nas.
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię,wybaw nas.
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu,wybaw nas.
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony,wybaw nas.
Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu,wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia,wybaw nas.
Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia,wybaw nas.
Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze w Eucharystii,wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia,wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy,wybaw nas.
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników,wybaw nas.
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców,wybaw nas.
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice,wybaw nas.
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych,wybaw nas.
Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących,wybaw nas.
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących,wybaw nas.
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących,wybaw nas.
Krwi Chrystusa, otucho umierających,wybaw nas.
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych,wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego,wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej,wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza,wybaw nas.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,zmiłuj się nad nami.

K. Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją.
W. I uczyniłeś nas królestwem Boga naszego.
Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty Jednorodzonego Syna swego ustanowiłeś Odkupicielem świata i Krwią Jego dałeś się przebłagać,  daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, * abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

wtorek, 1 marca 2016

Różaniec do Krwi Chrystusa

Sposób odmawiania:
P. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
P. Chwała Ojcu.
W. Jak była na początku.


Różaniec Krwi Chrystusa składa się z 7 tajemnic, według 7 przelań

 Krwi Chrystusa. Przy każdej tajemnicy odmawia się 

5 Ojcze nasz, a przy ostatniej 3 (razem 33 

według wieku Pana Jezusa). 

Na końcu każdej tajemnicy mówi się:

P. Chwała Ojcu.
W. Jak była na początku.
P. Ciebie, Panie, prosimy, wspomóż sługi swoje,
W. Które odkupiłeś swoją Przenajdroższą Krwią.

TAJEMNICA
Tajemnica 1 
Pan Jezus przelał Krew podczas obrzezania 
Gdy nadszedł dzień ósmy należało obrzezać Dziecię, nadano mu imię Jezus (Łk 2,21) 

5 x Ojcze nasz...1 x Chwała Ojcu.... 

Ciebie, Panie prosimy, wspomóż sługi swoje, które odkupiłeś swoją Przenajdroższą Krwią. 

Tajemnica 2 
Pan Jezus przelał Krew podczas modlitwy w Ogrójcu 
Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię. (Łk 22,44) 

5 x Ojcze nasz...1 x Chwała Ojcu.... 

Ciebie, Panie prosimy, wspomóż sługi swoje, które odkupiłeś swoją Przenajdroższą Krwią. 

Tajemnica 3 
Pan Jezus przelał Krew podczas biczowania 
Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. (Mt 27,26) 

5 x Ojcze nasz...1 x Chwała Ojcu.... 

Ciebie, Panie prosimy, wspomóż sługi swoje, które odkupiłeś swoją Przenajdroższą Krwią. 

Tajemnica 4 
Pan Jezus przelał Krew podczas cierniem koronowania 
Ubrali go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia, włożyli Mu na głowę i zaczęli go pozdrawiać: „Witaj, Królu Żydowski!” (Mk15, 17-1osiem) 

5 x Ojcze nasz...1 x Chwała Ojcu.... 

Ciebie, Panie prosimy, wspomóż sługi swoje, które odkupiłeś swoją Przenajdroższą Krwią. 

Tajemnica 5 
Pan Jezus przelał Krew na Drodze Krzyżowej 
A On sam dźwigając krzyż, wszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. (J 19,17) 

5 x Ojcze nasz...1 x Chwała Ojcu.... 

Ciebie, Panie prosimy, wspomóż sługi swoje, które odkupiłeś swoją Przenajdroższą Krwią. 

Tajemnica 6 
Pan Jezus przelał Krew przy ukrzyżowaniu 
Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: „Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?” (Mt27,46) 

5 x Ojcze nasz...1 x Chwała Ojcu.... 

Ciebie, Panie prosimy, wspomóż sługi swoje, które odkupiłeś swoją Przenajdroższą Krwią. 

Tajemnica 7 
Pan Jezus przelał Krew i wodę przy otwarciu boku włócznią 
Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, ze już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy przebił Mu włócznią bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. (J. 19, 33-34) 

3 x Ojcze nasz...1 x Chwała Ojcu.... 

Ciebie, Panie prosimy, wspomóż sługi swoje, które odkupiłeś swoją Przenajdroższą Krwią.