czwartek, 21 czerwca 2012

Rekolekcje dla gimnazjalistów i licealistów.

Reko­lek­cje dla gim­na­zja­li­stów i licealistów

szykowne kapelusze
szy­kowne kapelusze
  • ter­min: 11-16 lipca 2012 r.
  • mło­dzież z gim­na­zjum i szkół ponadgimnazjalnych
  • pro­wa­dzi: ks. Łukasz Tar­now­ski CPPS
  • koszt: 250 zł
W tym cza­sie będziemy sta­rali się odno­wić rela­cję z Bogiem przez modli­twę, cie­kawe kon­fe­ren­cje, czy­ta­nie Pisma Świę­tego, uczest­ni­cze­nie w Eucharystii.
Oprócz ele­men­tów mają­cych umoc­nić naszą wiarę jest prze­wi­dzia­nych mnó­stwo wyda­rzeń wzmac­nia­ją­cych nasze ciało:
  • atrak­cyjna wycieczka do Warszawy,
  • wizyta na pobli­skim basenie,
  • ogni­sko,
  • inte­re­su­jące warsz­taty (każdy znaj­dzie coś dla siebie),
  • gry i zabawy integrujące.


Zobacz inne rekolekcje w wakacje. Zapraszamy młodzież również na wakacyjne spotkanie młodych z ciekawymi osobami oraz świetnymi koncertami.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz