czwartek, 21 czerwca 2012

Rekolekcje

Reko­lek­cje dla dorosłych

  • ter­min: 14-19 sierp­nia 2012 r.
Reko­lek­cje są oka­zją do zwe­ry­fi­ko­wa­nia swo­jego życia, ponow­nego odna­le­zie­nia sensu życia. Pro­wa­dzane są w for­mie wspól­no­to­wej, co jest oka­zją do wspól­nego roz­wa­ża­nia Pisma Św. oraz do dzie­le­nia się doświad­cze­niem Boga w codzienności.

Zapisy na reko­lek­cje pod tel. (22) 722-12-57

Dotyczy wszystkich rekolekcji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz