wtorek, 11 września 2012

Obecność Wspólnoty Krwi Chrystusa w poszczególnych parafiach w Białymstoku

Grupy Wspólnoty Krwi Chrystusa, znajdują się przy następujących parafiach w Białymstoku:
- Parafia,  p,w.   Miłosierdzia Bożego w Białymstoku.    - Lucyna Snarska
-  - " -     ,  p.w.   Najświętszego Serca Jezusowego,          - Irena Pogorzelska
-  - " -     ,    "       Niepokalanego serca Maryi,                    -  Regina Kłoskowska
-  -" -      ,     "      Zmartwychwstania Pańskiego,               -  Zofia Dobrzyńska
-  -" -      ,      "      Świętego Rocha,                                        - Wanda Prończuk
-  -" -       ,      "     Chrystusa Króla,                                        - Stefania Godlewska
-  -" -      ,      "      Jana Chrzciciela,                                        - Anna Kulesza
-  -" -      ,      "      Zwiastowania, Najświętszej Maryi Panny,     -  Leonarda Bartnik
-  -" -      ,      "      Świętego Ojca Pio.

W poszczególnych parafiach są osoby, pierwszego kontaktu. Można się też kontaktować we wszystkich sprawach, z Animatorem diecezjalnym p. Elżbietą Dzienis, tel. Kom. 691 945 880, Zapraszamy do zgłaszania się w poszczególnych parafiach u osób odpowiedzialnych.

czwartek, 21 czerwca 2012

Rekolekcje dla dzieci.

Reko­lek­cje dzieci

wspólna zabawa
wspólna zabawa

 • ter­min: 3-8 lipca 2012
 • dzieci w wieku II-VI klasa szkoły podstawowej
 • temat: Modli­twa moją roz­mową z Bogiem
 • pro­wa­dzi ks. Mariusz Szy­kuła CPPS
 • koszt: 250 zł
Pra­gniemy, jak co roku, zapro­po­no­wać Wam taki aktywny wypo­czy­nek, aby napeł­nił Was nowymi siłami, rado­ścią i dobrem –zapra­szamy na połą­cze­nie czasu modli­twy i dobrej zabawy!
O modli­twie można mówić na różne spo­soby. My pra­gniemy uczy­nić to przez śpiew, gry, różne zabawy, warsz­taty, ponadto przez kon­fe­ren­cje, zaję­cia w gru­pach oraz pojed­na­nie z Panem Bogiem. Wszystko to tak, aby jak naj­wię­cej sko­rzy­stać z pogody i prze­by­wa­nia na dworze.

Na reko­lek­cjach zapewniamy:

 • opiekę duchową Księży Misjonarzy
 • opiekę ani­ma­to­rów
 • noc­leg wraz z peł­nym wyżywieniem
 • codzienną Mszę św., modli­twę rano i wie­czo­rem, pracę w grupach
 • atmos­ferę rado­ści i szacunku
 • naukę bycia w grupie
 • różne warsz­taty (np.: teatralne, pla­styczne, szy­cia, pierw­szej pomocy, taneczne, …)
 • zabawy i kon­kursy grupowe
 • wycieczkę (w zależ­no­ści od programu…)

Rekolekcje dla gimnazjalistów i licealistów.

Reko­lek­cje dla gim­na­zja­li­stów i licealistów

szykowne kapelusze
szy­kowne kapelusze
 • ter­min: 11-16 lipca 2012 r.
 • mło­dzież z gim­na­zjum i szkół ponadgimnazjalnych
 • pro­wa­dzi: ks. Łukasz Tar­now­ski CPPS
 • koszt: 250 zł
W tym cza­sie będziemy sta­rali się odno­wić rela­cję z Bogiem przez modli­twę, cie­kawe kon­fe­ren­cje, czy­ta­nie Pisma Świę­tego, uczest­ni­cze­nie w Eucharystii.
Oprócz ele­men­tów mają­cych umoc­nić naszą wiarę jest prze­wi­dzia­nych mnó­stwo wyda­rzeń wzmac­nia­ją­cych nasze ciało:
 • atrak­cyjna wycieczka do Warszawy,
 • wizyta na pobli­skim basenie,
 • ogni­sko,
 • inte­re­su­jące warsz­taty (każdy znaj­dzie coś dla siebie),
 • gry i zabawy integrujące.


Zobacz inne rekolekcje w wakacje. Zapraszamy młodzież również na wakacyjne spotkanie młodych z ciekawymi osobami oraz świetnymi koncertami.


Spływ kaja­kowy

 • czasami bywają różne niespodzianki na rzece
  cza­sami bywają różne nie­spo­dzianki na rzece
  ter­min: 9 - 14 lipca 2012 r.
 • miej­sce: rzeka Wkra
 • orga­ni­za­tor: Ks. Mariusz Szy­kuła CPPS
 • zapisy pod tel.: 797-002-334
 • koszt: 300 zł (100 zł zaliczka do 3 lipca)
Zapra­szamy na kajaki wszyst­kich mło­dych duchem, zarówno dziew­czyny jak i chło­pa­ków, uczą­cych się w szkole śred­niej, stu­diu­ją­cych, pra­cu­ją­cych i młode mał­żeń­stwa!
To już piąta odsłona corocz­nych lip­co­wych kaja­ków orga­ni­zo­wa­nych przez Misjo­na­rzy Krwi Chry­stusa z Oża­rowa Mazo­wiec­kiego. Jeśli chcesz prze­żyć umiar­ko­wany survi­val po pół­dzi­kich wodach Wkry, pośród natu­ral­nej, nie­tknię­tej inge­ren­cją ludzką przy­rody lub pól i łąk, pod mostami i kład­kami, a nade wszystko pomię­dzy natu­ral­nymi prze­szko­dami na szlaku oraz ory­gi­nal­nymi prze­pław­kami, to naj­lep­sze dla Cie­bie miej­sce na czynny wypoczynek!
Wię­cej infor­ma­cji o spły­wie kaja­ko­wym

Rekolekcje

Reko­lek­cje dla dorosłych

 • ter­min: 14-19 sierp­nia 2012 r.
Reko­lek­cje są oka­zją do zwe­ry­fi­ko­wa­nia swo­jego życia, ponow­nego odna­le­zie­nia sensu życia. Pro­wa­dzane są w for­mie wspól­no­to­wej, co jest oka­zją do wspól­nego roz­wa­ża­nia Pisma Św. oraz do dzie­le­nia się doświad­cze­niem Boga w codzienności.

Zapisy na reko­lek­cje pod tel. (22) 722-12-57

Dotyczy wszystkich rekolekcji.

środa, 9 maja 2012

Najbliższe wydarzenie.

Zapraszamy wszystkich chętnych, do wspólnego wyjazdu do Częstochowy.

Wspólnota Krwi Chrystusa  zaprasza na Odpust Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi, do Częstochowy. W niedzielę 27 maja 2012 roku. Rozpoczęcie  o godzinie 10.00 w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie.

W programie:
8.30 Droga Krwi Chrystusa.
10.00 Msza Święta Odpustowa.
12.00 do 14,30,  Gry i Zabawy, świadectwa, oraz posiłek na straganach przygotowanych, przez Wspólnoty różnych diecezji.
15.00 Nabożeństwo Majowe.

Wyjazd z Białegostoku 26 maja ok. godz. 15.00 z pod Katedry Białostockiej.
Nocleg w Ożarowie Mazowieckim w Domu Misyjnym, a po drodze Msza Święta w Kościele Sw. Stanisława Kostki w Wrszawie na Żolibożu.
Koszt wyjażdu za Autokar - 100 złotch pod warunkiem, że będzie min. 30 osób.
Powrót 27 maja w godzinach późnych wieczornych.

Zapisy : Elżbieta Dzienis, tel. 691 945 880
               Anna Kulesza,       tel.602 445 755
                Zofia Dobrzyńska      505 047 585
                 Lucyna Snarska         606 698 388
W programie wizyta na Jasnej Górze. Zapisy do dnia 15 maja 2012 rok.

                                            Z A P R A S Z A M Y

czwartek, 3 maja 2012

Nowy Rok Formacyjny

We wrześniu rozpoczynamy, nowy rok formacyjny, we Wspólnocie Krwi Chrystusa.
Rok ten zaczynamy pod hasłem: "Być odważnym świadkiem Jezusa w codzienności"
Zostało ono ustalone na Zebraniu Krajowym WKC w maju 2012 roku.
W tym roku obchodzimy Jubileusz 20-lecia obecności WKC w Diecezji Białostockiej.
Uroczystość główna odbędzie się w dniu 7 października 2012 roku, w Parafii Matki Bożej Różańcowej w Białymstoku o godz. 12.30 Uroczystej mszy Św. będzie przewodniczył, ks. Franciszek Grzywa- krajowy Moderator WKC i Prowincjał Misjonarzy Krwi Chrystusa.
Zapraszamy wszystkich członków WKC, i wszystkich sympatyków. na Mszę Świetą do parafii Matki Bożej Różańcowej, przy Ul Świętokrzyskiej w Białymstoku.